GDPR Policy

Nordvästra Skånes Radioamatörers (NSRA) dataskyddspolicy

Nordvästra Skånes Radioamatörer (NSRA) värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur NSRA samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på styrelse@sk7dd.se

 

När du kontaktar oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att NSRA använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

 

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller e-post. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. e-post).

 

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, Denna information kan vara:

 

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Anropssignal

Lagliga grunder för behandlingen

 

FULLGÖRA AVTAL MED DEN ENSKILDE

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den enskilde är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den enskilde innan ett sådant avtal ingås.

 

FULLGÖRA EN RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige har.
SAMTYCKE

Den enskilde har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

 

INTRESSEAVVÄGNING

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den enskildes intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra medlemmar och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom ekonomisk eller teknisk förvaltare. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. NSRA kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

NSRA behandlar datan inom EU/EES. NSRA vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.


Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter NSRA har om dig och verifiera den information vi har om dig.

 

  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Om personuppgifterna exempelvis saknar laglig grund eller inte täcks av ändamålet (längre) har du rätt att få uppgifterna raderade inom en rimlig tid.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Nordvästra Skånes Radioamatörer (NSRA)
C/O Mats Karlsson

Markvägen 8

241 91 Eslöv

Epost: styrelse@sk7dd.se

Organisationsnummer 843002-0555

 

—-

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 21 maj 2018.